Dofinansowanie – program „Mój elektryk”

Dofinansowanie w ramach programu „Mój elektryk” przez Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki.

 

Jaki jest cel programu „Mój elektryk”?

 

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru
w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii  L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

 

Jaki jest termin oraz sposób składania wniosków?

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej:

WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Pamiętaj! Wnioski przysłane w innej formie będą odrzucone.

 

Ile wynosi budżet dofinansowania?

 

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł.

 

Jaka jest forma dofinansowania?

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

 

Jaka jest wartość dofinansowania dla kategorii L1e-L7e

 

Dotacja dla kategorii L1e-L7e wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000 zł

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

– Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305);

– Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);

– Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);

– Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);

– Fundacje  w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167);

– Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648);

– Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1655, z późn. zm.);

– Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

– Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

 

Jaka jest procedura składania wniosków „Mój elektryk”

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy wykonać poniższe kroki:

  1. Zakup i opłacenie pojazdu elektrycznego kategorii L1e-L7e
  2. Zarejestrowanie pojazdu elektrycznego w Urzędzie Miasta – Wydział Komunikacji
  3. Wykupienie polisy: OC/AC na pojazd elektryczny
  4. Złożenie wniosku o dofinansowanie na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Załączniki do pobrania: